Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ hai, 08/04/2019 11:36 GMT+7
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến Hướng dẫn để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt.

Để khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm người tiêu dùng trong nước tiếp tục quan tâm tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt Nam, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền nhằm mục đích khẳng định sựđúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả đạt được trong 10 thực hiện Cuộc vận động. Nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; phát huy trí tuệ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa thương hiệu Việt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền xem tại đây.

V.T

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img