Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 1/2017

Thứ tư, 11/01/2017 07:39 GMT+7
Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 1/2017 trong Đảng bộ Bộ GTVT như sau:

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM
 TRONG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1 NĂM 2017 TRONG ĐẢNG BỘ BỘ GIAO THỒNG VẬN TẢI

1. Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 12/2016 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân).Đánh giá tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tháng; kiểm điểm việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực với chi bộ và đảng viên), tập trung vào các nội dung:

- Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương đảng về việc tổ chức Tết năm 2017 đến cán bộ, đảng viên.

- Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

3. Chi bộ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện trong tháng 2/2017 theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

4. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

- Công tác quản lý cán bộ, đảng viên; bổ sung lý lịch đảng viên theo quy định.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017; Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể...

Trên đây là định hướng một số nội dụng trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01/2017, đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY BỘ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img