Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng

Thứ sáu, 10/02/2017 15:04 GMT+7
Ngày 25/1, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mục đích tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Trung ương và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và đương lối, chủ trương của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước; qua đó thể hiện rõ thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng, trong cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết phải được thực hiện đồng thời, đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị Trung ương; thực hiện một cách kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp
ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết; triển khai xây dựng chương trình hành động, gương mẫu trong xây dụng kế hoạch hành động cá nhân và thực hiện kiểm điểm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra, làm đến đâu chắc đến đó. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý vi phạm.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 36-KH/ĐUK xem tại đây.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img