Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về đổi mới công tác tư tưởng

Thứ sáu, 10/02/2017 15:19 GMT+7
Ngày 25/1, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan điểm đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm chung của mọi tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là ban thường vụ và bí thư cấp uỷ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi cấp, mọi tổ chức. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cơ quan, đơn vị, đề cao vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và đặc thù của tổ chức đảng và đảng viên. Việc thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ.

Muc tiêu nhằm khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối, nhất là trong công tác cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Có biện pháp hiệu quả, phù hợp để đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong cấp ủy đảng và ngay trong mỗi chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là hình ảnh văn hóa tiêu biểu của cán bộ Trung ương, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK xem tại đây.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img