Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thứ sáu, 10/02/2017 15:31 GMT+7
Ngày 25/1, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Mục tiêu nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây đựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng tiêu chí tiên phong, gương mẫu; xây đựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương có động lực, điều kiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoần thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng của đội ngũ cản bộ, đảng viên. Khắc phục sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ... trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương; củng cố, khôi phục niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước.

Các nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào: (1)Tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; (2)Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng; (3)Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; (4)Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; (5)Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong; (6)Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; (7)Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân; (8)Tiên phong, gưong mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK xem tại đây

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img