Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ ba, 29/08/2017 14:25 GMT+7
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Công văn số 268-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải hướng dẫn và công văn về tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), đề nghị các đơn vị triển khai đến cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017 và Công văn số 3022-CV/BTGTW ngày 02/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img