Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm ATGT

Thứ hai, 08/04/2019 10:47 GMT+7
Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến Kết luận nêu trên để triển khai thực hiện kết luận theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, khắc phục được những hạn chế, bất cập, Ban Bí thư yêu cầu cấc cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 18; quyết liệt đạt cho được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông. Tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Việc phân công quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII: "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính", khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt ữận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính ừị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chửc trách, nhiệm vụ, tập ừung lấnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh Phong tràọ Toàn dận bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong ữào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và xây dựng khu.dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn. 

Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW. Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toăn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện có hiệụ quả vai trò thường trực giúp Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tồi chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW.

V.T

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img