Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường VN tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (01/04/2019)

Chiều 1/4, tại Hà Nội, Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường VN đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Quy chế phối hợp mới lần này thay thế Quy chế số 32/2013 giữa Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường VN đã ký năm 2013.