Công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ (16/10/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018 công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.