Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

Thứ hai, 02/12/2019 13:04 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 221-KH/TWĐTN-BTG ngày13/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; trong việc tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước, trở thành nội dung sinh hoạt chính trị theo chuyên đề từ chi đoàn trở lên; đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tích cực.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ

1. Thời gian: Từ tháng 11/2019 đến hết tháng 02/2020.

2. Chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền

1.1. Nội dung:

- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những cột mốc, những chặng đường lãnh đạo đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt 90 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua nhiệm kỳ Đại hội. Những kết quả đó đã tiếp tục củng cố niềm tin của đại bộ phận Nhân dân, các tầng lớp thanh thiếu nhi vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền sâu rộng về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh thiếu niên, trước hết là đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, gắn với thực hiện Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Việt Nam với 12 tiêu chí và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

- Tuyên truyền, khẳng định và ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Động viên tuổi trẻ cả nước chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bác bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; đặc biệt là cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay.

- Tuyên truyền về những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác thanh niên, sự quan tâm của Đảng trong giáo dục, rèn luyện cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên.

 - Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình cán bộ Đoàn, Đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú tiêu biểu trên các lĩnh vực tại các địa phương, đơn vị.

1.2. Hình thức:

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống báo chí trong và ngoài Đoàn, tăng cường tin, bài trên các trang tin thông tin điện tử tổng hợp của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, những thành tựu to lớn của Đảng nước ta trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; nêu bật những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong suốt 90 năm qua; đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

- Các Báo của Đoàn xây dựng chuyên mục “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”; “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” khái quát những tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên trong 90 năm qua; giới thiệu những điển hình tiên tiến, những tấm gương đảng viên trẻ ưu tú trên các lĩnh vực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội và tuổi trẻ cả nước góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn… tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về quá trình ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam; truyền tải những thắng lợi và thành tựu to lớn, vĩ đại của đất nước ta trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tăng cường phát huy vài trò của Câu lạc bộ lý luận trẻ trong việc đấu tranh trên mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bạo cương lĩnh, điều lệ Đảng; duy trì tốt các chuyên trang online: “Thanh niên Chuẩn”; “Theo dấu chấn Bác”; “Ban Tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; nhóm “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; duy trì hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

- Đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước tham gia Cuộc trực tuyến “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức từ giữa tháng 11/2019 đến cuối tháng 01/2020.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền trực quan

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!

- Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng!

- Tuổi trẻ Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!

- Tuổi trẻ Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác!

2. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị theo chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng qua 90 năm xây dựng, phát triển; làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay.

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc phối hợp “sinh hoạt chéo” nhằm giao lưu giữa các câu lạc bộ; phát hiện, đề xuất những ý tưởng, những giải pháp đóng góp ý kiến cho các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Thành lập đội tuyển tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ quy mô cấp Cụm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị kết hợp tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp (theo Hướng dẫn riêng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

- Đa dạng hóa các hình thức giới thiệu gương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập, công tác; gương đoàn viên ưu tú giới thiệu Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức các chương trình mời lão thành cách mạng, đảng viên tiêu biểu chia sẻ, truyền lửa cho đảng viên trẻ; kết hợp tuyên truyền, giới thiệu các tư liệu, tài liệu, sách, báo...về Đảng đến đông đảo cán bộ, đoàn viên.

- Phát động đoàn viên, thanh niên tìm đọc bộ sách “Tư bản” (Kark Marx), tác phẩm “Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao” (Vladimir Ilyich Lenin), tác phẩm “Thép tôi đã thế đấy” (Nikolai Ostrovsky), bài báo “Đảng ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, sức lan tỏa, hiệu triệu của bài “Quốc tế ca”. Phát động đội viên, thiếu nhi tìm hiểu tác phẩm “Lịch sử nước ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)..

3. Tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, về nguồn với về chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

- Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn khoa học “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” vào tháng 01/2020 tại Hà Nội.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng, các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các chương trình sinh hoạt truyền thống, giao lưu giữa các thế hệ Đảng viên tiêu biểu qua các thời kỳ.

- Tùy theo điều kiện của từng cấp bộ đoàn và đối tượng thanh niên tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” như: “Thanh niên công nhân với Đảng”; “Thanh niên nông thôn với Đảng”; “Trí thức trẻ với Đảng”; “Thanh niên lực lượng vũ trang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong cả nước với đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức kết nạp Đảng viên mới vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hình thức như: “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng”; đến thăm các di tích lịch sử nơi có chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập, kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Khuyến khích các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động xây dựng các ấn phẩm, công cụ tuyên truyền; tổ chức các buổi lưu diễn phục vụ bộ đội, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu công nghiệp, khu chế xuất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn: là cơ quan thường trực Hướng dẫn; chủ trì tham mưu hướng dẫn tổ chức các hoạt động và phối hợp tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Các Ban, đơn vị, Văn phòng Trung ương Đoàn: thực hiện theo phân công trong Kế hoạch số 221-KH/TWĐTN-BTG ngày13/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong Cụm hoạt động tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian quy định.

- Các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn: xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; tổ chức diễn đàn trao đổi về kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các bài viết, phóng sự, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trung tâm Truyền hình thanh niên: Chủ trì sưu tầm, biên tập một số phim tư liệu về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm tài liệu tuyên truyền cung cấp cho các cấp bộ đoàn; xây dựng trailer tuyên truyền về đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam: tổ chức các hoạt động triển lãm theo phân công; phối hợp các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sưu tầm, lưu trữ tài liệu, hình ảnh các hoạt động của Đoàn triển khai kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sâu rộng trong các cấp bộ đoàn. Tùy theo điều kiện cụ thể, từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân.

- Triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch số 221-KH/TWĐTN-BTG ngày13/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

T.T

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img