Xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ trong sạch vững mạnh; chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện

Thứ năm, 11/01/2018 13:46 GMT+7

Năm 2017, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được giao. Cơ quan đơn vị đoàn kết, vững mạnh, quy tụ được sức manh tổng hợp đội ngũ công chức Thanh tra Bộ. Với sự công tâm, khách quan, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã tạo được uy tín, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở,
Ban Tổ chức Trung ương quán triệt 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
cho cán bộ đảng viên Đảng bộ Thanh tra Bộ

Năm 2017, Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT đã chú trọng công tác lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Bộ đã nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Thanh tra Bộ; Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2017 với 58 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 29 cuộc thanh tra, kiểm tra hành  chính và 29 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; chủ trì và phối hợp tiếp tổng số 28 lượt/45 công dân; tham mưu Bộ tiến hành giải quyết 18/18 đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT. Về công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ đã tham mưu Bộ tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí cho gần 300 cán bộ chủ chốt của Bộ GTVT; Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho hơn 100 cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia
về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện các Nghị quyết và Hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã tổ chức trong toàn đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10,11,12 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các Nghị quyết số 18,19,20,21 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hô Chí Minh” trong toàn Đảng bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối cá cơ quan Trung ướng, Đảng ủy Bộ GTVT. Ngoài ra, nhận thức được vai trò quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng vững mạnh, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã thường xuyên và kịp thời năm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, để chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Đảng bộ luôn quan tâm giáo dục ý thức cảnh giác, chống các hoạt động “diễn biến hòa bình” cơ hội chính trị lôi kéo chia rẽ đoàn kết; chú trọng củng cố sự đoàn kết thống nhất tạo nên sự đồng thuận trong cơ quan; từng bước đổi mới công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng gắn với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính tiên phong; gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Bộ.

 Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ  2017 - 2020 tại Chi bộ 3 - Đảng bộ Thanh tra Bộ

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2017, bám sát chương trình, mục tiêu của Bộ GTVT, năm 2018, Đảng bộ Thanh tra Bộ sẽ tập trung lãnh đạo tập thể Thanh tra Bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng giao năm 2018 và các nhiệm vụ đột xuât khác, trong đó chú trọng tăng cường công tác giám sát, thẩm định, kiểm tra, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, công khai kết luận thanh tra đúng theo Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ GTVT; hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Bộ trưởng phê duyệt, trong đó tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của Kết luận thanh tra; Chỉ đạo đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu, theo chuyên đề và toàn diện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT; Theo dõi và chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo dứt điểm từ cơ sở, đồng thời tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng không để tồn đọng; Tiếp tục đầy mạnh công tác tham mưu và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra Bộ cũng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ và 50% Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền, đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện. Duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ đạt và vượt số lần sinh hoạt theo qui định (trong đó có ít nhất 04 lần sinh hoạt chuyên đề); 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy đảng cấp trên. 

Tin và ảnh Lê Đức

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img