Xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 08/07/2016 08:38 GMT+7
Hiến pháp năm 2013 của nước ta quy định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” (Điều 2); “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền” (Điều 8); “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế xã hội và quản lý nhà nước” (Điều 56).

Với những quy định như trên, có thể thấy rõ phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đã được Hiến pháp quy định gắn với hoạt động của bộ máy nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

1. Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác PCTN nên việc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi phải được giải quyết bằng chính sách của Nhà nước. Để xác định vấn đề chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN ở nước ta hiện nay cần phải lý giải, trả lời câu hỏi: Tại sao phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN lại trở thành vấn đề chính sách? hay nói một cách khác, tại sao phải xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN? Vấn đề này được luận giải như sau:

Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, công chức PCTN là bộ phận cấu thành đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta. Kết quả, hiệu quả của cuộc đấu tranh PCTN phụ thuộc phần nhiều vào trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Chính đội ngũ cán bộ, công chức PCTN là lực lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước để nghiên cứu, đề xuất chủ trương, đường lối, thể chế, chính sách PCTN. Đồng thời, cũng chính đội ngũ này tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Họ là những người trực tiếp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tham gia phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc tham nhũng. Chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN là thái độ, quan điểm, xử sự của Nhà nước đối với cán bộ, công chức PCTN, những người làm việc cho Nhà nước, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng  và phát triển đất nước. Việc Nhà nước ban hành chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN chính là bổn phận và nghĩa vụ pháp lý của Nhà nước đối với họ. Nhà nước muốn và yêu cầu cán bộ, công chức PCTN trung thành với Nhà nước, tôn trọng và phục vụ nhân dân, chấp hành và thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN và tích cực đấu tranh PCTN thì Nhà nước phải có chính sách đối xử với họ một cách thích hợp, đúng mực.

Thứ hai, Nhà nước đã ban hành thể chế chính sách (Luật PCTN) và chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Qua triển khai thực hiện thể chế, chiến lược, chính sách cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được còn bộc lộ những hạn chế, bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức PCTN, dẫn đến tình trạng đội ngũ này đông nhưng chưa đủ mạnh, vừa thiếu, vừa thừa; cơ cấu, số lượng, chất lượng chưa hợp lý. Thiếu những cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn (kiến thức, kỹ năng), phẩm chất đạo đức, thái độ, bản lĩnh đủ tầm tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ và trực tiếp giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đầy cam go, thử thách trên mặt trận đấu tranh PCTN; thừa những cán bộ, công chức trình độ, năng lực chuyên môn, tư chất đạo đức chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí có cả những cán bộ, công chức có bổn phận, nghĩa vụ PCTN nhưng lại có hành vi tham nhũng hoặc thiếu bản lĩnh, nhụt ý chí khi đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cuộc đấu tranh một mất, một còn với tham nhũng… Nguyên nhân là chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN ở nước ta hiện nay chưa đủ mạnh, chưa đưa ra được các giải pháp, công cụ hữu hiệu để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN có đủ trí tuệ, bản lĩnh đấu tranh và giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trong cuộc đấu tranh PCTN.

Thứ ba, tình hình tham nhũng hiện nay đang diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi. Nếu không có quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị thì khó có thể đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến lược, chính sách PCTN. Thực tế cho thấy, có quyết tâm chính trị cao nhưng không có con người, không có đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia PCTN có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh dám đương đầu với tham nhũng thì quyết tâm chính trị cũng không thành hiện thực được. Để có được đội ngũ cán bộ, công chức PCTN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc đấu tranh PCTN vừa cấp bách, vừa lâu dài này thì cần khẩn trương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Và để đầu tư xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng nòng cốt của cuộc đấu tranh PCTN thì không có cách nào hơn bằng việc bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước.

Thứ tư, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN càng trở nên quan trọng và bức thiết khi chúng ta thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, có nền kinh tế thị trường lành mạnh và mở cửa, hội nhập một cách bền vững, có hiệu quả. Do đó, nếu tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp trong đời sống kinh tế xã hội và nền quản trị của đất nước sẽ là trở ngại vô cùng lớn. Chúng ta chỉ có thể xây dựng thành công nhà nước pháp quyền, nền kinh tế thị trường XHCN và mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế có kết quả khi bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, có đội ngũ cán bộ, công chức trong đó có cán bộ, công chức PCTN có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng. Để có đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức PCTN nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền và mở cửa hội nhập quốc tế thì Nhà nước phải có chính sách đủ mạnh đối với họ.

Thứ năm, vấn đề chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN thực sự bức xúc và cần phải giải quyết trong giai đoạn hiện nay còn do chúng ta đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), chính thức tham gia vào một khuôn khổ pháp lý toàn cầu về PCTN. Mỗi quốc gia thành viên của UNCAC có nghĩa vụ phải thực hiện việc chính sách hoá, nội luật hoá các quy định của UNCAC để thực hiện công tác PCTN, trong đó có những quy định về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN, vì mục tiêu bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh, dân chủ và hiệu quả của bộ máy quản trị của mỗi quốc gia.

Cuối cùng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN là để đội ngũ này có thể đảm đương được các nhiệm vụ của cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta hiện nay, đạt được hiệu quả mong muốn thông qua chính sách của Nhà nước và cũng chỉ có Nhà nước với chính sách đủ mạnh và hợp lý, với quyền lực và bộ máy của Nhà nước, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mới có thể giải quyết thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN, lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh một mất, một còn với tệ tham nhũng.

Từ các vấn đề phân tích nêu trên đã luận giải một cách đầy đủ sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Đây chính là khâu then chốt quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới.

2. Mục tiêu, quan điểm xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN

Mục tiêu chung của việc xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN là để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN chuyên nghiệp, uy tín, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, từng bước hiện đại, làm nòng cốt để thực hiện thành công các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu PCTN mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Để thực hiện được mục tiêu chung nêu trên, chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN trước hết cần hướng tới đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xây dựng, phát triển lực lượng cán bộ, công chức PCTN chuyên trách đủ mạnh, có sức chiến đấu cao, am hiểu chuyên sâu công tác PCTN, có trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng công tác; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác PCTN.

Thứ hai, củng cố, hợp lý hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác PCTN, bảo đảm lực lượng này am hiểu các nhiệm vụ chủ yếu của công tác PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; hỗ trợ tích cực cho hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức PCTN chuyên trách để bao quát  công tác PCTN trên các ngành, lĩnh vực và các mặt của đời sống kinh tế xã hội.

Thứ ba, tăng cường, thúc đẩy sự gắn bó, tâm huyết, của đội ngũ cán bộ, công chức PCTN với công tác PCTN, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên quyết, kiên trì thực hiện các mục tiêu, giải pháp PCTN mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Bên cạnh các mục tiêu đề ra, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN trước hết phải quán triệt các quan điểm chung về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời phải phù hợp với đặc thù của công tác PCTN. Có thể khái quát bằng các quan điểm sau:

Một là, chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN phải phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, công tác PCTN và phù hợp với chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Hai là, phát triển cán bộ, công chức PCTN phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác PCTN trong từng giai đoạn, thời kỳ nhất định; phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực; tính chất, quy mô công tác PCTN của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ba là, phát triển cán bộ, công chức PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng ở những cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN và những ngành, lĩnh vực, những khâu nhậy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Bốn là, phát triển cán bộ, công chức PCTN phải  đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức.

3. Giải pháp, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN

Để xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp và nhiệm vụ cụ thể.

- Về giải pháp:

Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, hệ thống, cụ thể và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước của thể chế, chính sách về cán bộ, công chức PCTN.

Hai là, tổ chức lực lượng cán bộ, công chức PCTN chuyên nghiệp, có kinh nghiệm với mô hình tổ chức hợp lý, tạo được sức mạnh, sự chủ động cần thiết để đội ngũ này hoạt động có hiệu quả; hình thành đội ngũ cán bộ, công chức PCTN đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm về chất lượng để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác PCTN.

Ba là, hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng bảo đảm hợp lý, hiệu quả cả về số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức PCTN chuyên trách, kiêm nhiệm; phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức PCTN: tăng cường, chuẩn hoá kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái độ của cán bộ, công chức PCTN như: Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của cán bộ, công chức PCTN; tạo lập môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Bốn là, phát triển những yếu tố tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức PCTN thực hiện nhiệm vụ, gắn bó, tâm huyết với công việc và yên tâm công tác.

- Về nhiệm vụ:

Một là, xây dựng, phát triển hệ thống các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN. Ở Trung ương, nghiên cứu mô hình tập trung toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách PCTN, đặt dưới sự lãnh đạo của một cơ quan có đủ thẩm quyền và tính độc lập cao. Ở mỗi tỉnh, thành phố thuộc Trung ương cũng tổ chức một cơ quan với mô hình tương tự, chịu sự quản lý tập trung, thống nhất của cơ quan PCTN Trung ương. Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và bán chuyên trách trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm cơ cấu mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị đều có cán bộ, công chức chuyên trách và bán chuyên trách về công tác này. Cán bộ chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm là đầu mối điều phối các hoạt động PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tạo mối liên hệ phối hợp với hệ thống các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN cũng như các cơ quan khác có liên quan.

Hai là, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ PCTN trong các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống các cơ quan chức năng về PCTN. Có chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về PCTN, chương trình đào tạo riêng cho đội ngũ bán chuyên trách và bồi dưỡng cho các đối tượng kiêm nhiệm làm công tác PCTN. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Gắn quá trình đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng kiến thức với việc tạo lập môi trường học tập, tổ chức những diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công tác của cán bộ, công chức PCTN, qua đó mỗi cán bộ, công chức PCTN tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và phát huy khả năng chuyên môn của mình. Tăng cường đào tạo để ứng dụng công nghệ quản lý, kỹ thuật mới cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế hoặc trong nước về PCTN. Tổ chức các nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chính trị, đạo đức công vụ và bản lĩnh công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Lồng ghép trong các chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về PCTN hoặc về chính trị. Nghiên cứu thành lập các cơ sở chuyên trách đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức về.

Ba là, xây dựng các vị trí chức danh, vị trí việc làm để tiến hành cải cách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN bảo đảm trả lương theo chức vụ gắn với trách nhiệm. Xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức làm công tác PCTN, trong đó thống nhất chế độ phụ cấp đặc thù theo nhiệm vụ PCTN và phụ cấp thâm niên, có sự phân biệt rõ ràng và nhất quán giữa cán bộ, công chức chuyên trách PCTN và cán bộ, công chức kiêm nhiệm theo hướng cán bộ chuyên trách được hưởng phụ cấp công tác PCTN và thâm niên, cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp công tác PCTN. Cán bộ, công chức PCTN ngoài việc có thể được nâng lương trước thời hạn khi có thành tích thì còn được nâng lương vượt bậc nếu có thành tích và công trạng đặc biệt xuất sắc. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mức tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, công chức PCTN khi lập được thành tích, công trạng xuất sắc trong công tác PCTN căn cứ vào điều kiện, khả năng của từng đơn vị.

Bốn là, xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN yên tâm công tác, gắn bó, tâm huyết với công việc. Có chính sách ưu tiên trong việc sử dụng, bổ nhiệm, giải quyết các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN. Đối với những cán bộ, công chức chuyên trách PCTN có chính sách để kéo dài tuổi công tác đối với những chuyên gia cao cấp, dầy dạn kinh nghiệm, có uy tín, lập được nhiều thành tích trong công tác PCTN. Kể cả những trường hợp cán bộ, công chức chuyên trách PCTN đã nghỉ hưu, nếu còn sức khỏe, minh mẫn và tâm huyết với nghề nghiệp, cũng có thể tham gia làm cố vấn, tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN. Áp dụng chính sách khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức PCTN có thành tích xuất sắc trong PCTN như chính sách khen thưởng đang áp dụng đối với nhân dân có thành tích tố cáo, giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Cụ thể là cán bộ, công chức PCTN cũng có thể được tặng các danh hiệu khen thưởng cao như Bằng khen của cấp bộ, tỉnh; Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương dũng cảm và đi kèm với các hình thức đó là mức thưởng lớn từ nguồn quỹ khen thưởng về PCTN. Đặc biệt là có chính sách tôn vinh, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những trường hợp dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh PCTN để tạo dựng sự nể trọng của xã hội đối với những người làm công tác PCTN. Áp dụng chính sách bảo vệ đội ngũ cán bộ, công chức PCTN như chính sách bảo vệ đang áp dụng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng hiện nay. Cụ thể là cán bộ, công chức PCTN được áp dụng các biện pháp cụ thể để bảo vệ bí mật các thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTN, được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, uy tín, danh dự, nhân phẩm, tài sản, vị trí công tác, việc làm của cán bộ, công chức PCTN và cả những người thân thích của họ như bố, mẹ, vợ, con, anh chị em ruột... Có chính sách để quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN có điều kiện tốt để thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác PCTN. Có chính sách quan tâm về điều kiện nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN như được quan tâm giải quyết mua nhà ở theo chế độ dành cho người có thu nhập thấp theo quy định của Nhà nước hoặc được mua nhà trả góp trong thời gian dài với lãi suất ưu đãi đối với những cán bộ, công chức chưa có nhà ở và có nhu cầu.

4. Một số kiến nghị

- Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN; tổ chức theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách qua đó phát hiện những bất hợp lý để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN cho phù hợp.

- Cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm thực thi các biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ, công chức PCTN, đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý những trường hợp cán bộ, công chức PCTN vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng…

- Thực hiện cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức PCTN, tăng cường bố trí ngân sách bảo đảm điều kiện công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo đài, cơ quan quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý nhà nước về PCTN... có tránh nhiệm tổ chức, triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN để cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân nắm bắt, hiểu rõ hơn và có ý thức tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy của mình bảo đảm cho việc thực hiện chức năng PCTN, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức PCTN phải được xác định vị trí rõ ràng trong tổ chức với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc cụ thể.

- Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, trong đó có tổng kết chuyên đề về việc thực hiện các chủ trương, giải pháp liên quan đến việc tổ chức bộ máy, xây dựng, củng cố lực lượng cán bộ, công chức PCTN để có những chủ trương, giải pháp mới, định hướng cho việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức PCTN và thực trạng đầu tư của Nhà nước cho các cơ quan chức năng về PCTN, các đơn vị chuyên trách PCTN và đội ngũ cán bộ, công chức PCTN nói chung để đánh giá toàn diện và cụ thể hơn về tính hợp lý, những vấn đề đang đặt ra và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ này, từ đó xây dựng, đề xuất chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN với tầm nhìn dài hạn, gắn với mục tiêu lâu dài của công tác PCTN.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an nghiên cứu, xác định cụ thể các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ trong xây dựng chính sách chung đối với cán bộ, công chức PCTN và các chính sách cụ thể về tổ chức bộ máy, cơ cấu, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, công chức PCTN.

- Thanh tra Chính phủ qua sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cần đề xuất xây dựng mô hình cơ sở đào tạo chuyên sâu về PCTN hoặc xây dựng các chuyên ngành đào tạo về PCTN trong các cơ sở đào tạo hiện có.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng dự án Luật PCTN sửa đổi, trong đó có chế định riêng về chính sách phát triển cán bộ, công chức PCTN, quy định rõ về bộ máy cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên trách về PCTN ở các cấp, các ngành; việc tổ chức lực lượng cán bộ, công chức PCTN chuyên trách hoặc bán chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng yêu cầu về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; quy định rõ các chính sách khác để bảo đảm điều kiện phát triển năng lực, trình độ, có chế độ đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng, tôn vinh xứng đáng và bảo vệ an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức PCTN.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các ngành liên quan trình Chính phủ ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức PCTN, tạo cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức PCTN.

- Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ nghị định quy định chế độ đãi ngộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng theo nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020.

- Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức trong đó bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức PCTN (ví dụ như các Uỷ viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng…).

-  Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hoặc Thông tư quy định chế độ khen thưởng đối với cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo hướng áp dụng như chế độ khen thưởng đối với nhân dân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng hiện nay.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng, ban hành quy định về các biện pháp bảo vệ cán bộ, công chức PCTN theo hướng bảo vệ cả những người thân thích của cán bộ, công chức PCTN theo tinh thần Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và tương tự như chính sách bảo vệ người tố cáo hiện nay.

- Bộ Tài chính chủ trì rà soát, hệ thống hoá các quy định hiện hành về chế độ phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên trong các cơ quan chức năng PCTN để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chung, thống nhất các chế độ này.

- Các ngành có chức năng PCTN nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình thực hiện việc vinh danh các cán bộ, công chức PCTN lập thành tích, công trạng nổi trội. Ví dụ như có thể bổ sung các danh hiệu cụ thể phù hợp với từng ngành chức năng như danh hiệu: Thanh tra viên liêm khiết, Điều tra viên mưu trí, dũng cảm, Thẩm phán liêm chính... để tôn vinh những cán bộ, công chức PCTN xuất sắc.

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ ban hành quy định cụ thể để thành lập Quỹ khen thưởng về PCTN, sử dụng quỹ này khen thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân cán bộ, công chức PCTN lập được thành tích xuất sắc. Nguồn hình thành quỹ chủ yếu từ tài sản thu hồi được trong các vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc do ngân sách Nhà nước cấp.

- Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng Hệ thống dữ liệu chung về cán bộ, công chức PCTN để phục vụ cho việc quản lý, theo dõi, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức PCTN và vận hành, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức PCTN bảo đảm thống nhất, thông suốt và hiệu quả./.

ThS. Ngô Mạnh Hùng
Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, TTCP

Nguồn: Viện khoa học Thanh tra

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img