Ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thứ năm, 12/04/2018 11:07 GMT+7
Bộ GVT vừa ban hành Kế hoạch số 3694/KH-BGTVT "thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020".

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của TW Đảng về công tác PCTN; Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Cùng với đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, đồng thời việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân hàng năm phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng cũng như nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng.

Để thực hiện Kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổng hợp kết quả thực hiện theo các kỳ thống kế quý, 6 tháng, 9 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN; công khai báo cáo theo quy định của pháp luật đồng thời gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định. Đồng thời, giao Thanh tra Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nàỵ, tham mưu Bộ GTVT báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về PCTN.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img