Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 05/07/2017 12:06 GMT+7
Ngày 28/6, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 1878/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải, trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuộc Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quy chế, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận thanh tra và đề xuất hình thức công khai trình Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trương cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xem xét, phê duyệt.

Đối với nội dung kết luận thanh tra có ảnh hưởng, tác động lớn đến xã hội, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt nội dung thông báo kết luận thanh tra trước khi tổ chức thực hiện việc công khai.

Về hình thức công khai, theo Quy chế gồm các hình thức

- Công bố tại cuộc họp do Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền chủ trì với sự tham gia của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo hình thức trên, tùy theo tính chất của tùng cuộc thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lựa chọn ít nhất một trong các hình thức sau để công khai thông báo kêt luận thanh tra: Công khai thông báo kết luận thanh tra trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (chuyên mục hệ thống công khai minh bạch - mục công khai đại chúng); Công khai thông báo kết luận thanh tra trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra Bộ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; Yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết công khai thông báo kết luận thanh tra tại trụ sở của đối tượng thanh tra; Thông báo kết luận thanh tra trên phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử); Thông báo kết luận thanh tra tại cuộc họp báo thường kỳ hoặc đột xuất do Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cùa Bộ Giao thông vận tải...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Đức

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img