Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018

Thứ ba, 28/08/2018 15:46 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ GTVT.

Quyết định nêu rõ: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ GTVT” đã được ban hành tại các Quyết định số 3250/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2017, số 1041/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2018 của Bộ GTVT. 

Bộ trưởng giao Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ GTVT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định và Nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xem tại đây.
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img