Thứ ba, ngày 25/02/2020

Phê duyệt Đề án ứng dụng CNTT cho công tác quản trị và điều hành Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Thứ năm, 06/10/2016 08:49 GMT+7

Ngày 28/9/2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đinh Việt Thắng đã ký quyết định số 423/QĐ-HĐTV phê duyệt đề án ứng dụng Công nghệ thông tin cho công tác quản trị và điều hành Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Phần Mở đầu của đề án gồm 3 chương: Chương I giới thiệu vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) đối với quản lý và điều hành doanh nghiệp; Chương II tập trung đề cập đến sự phát triển, xu hướng của CNTT và khả năng ứng dụng vào công tác quản trị và điều hành tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Chương III là các căn cứ xây dựng đề án.

Nội dung ứng dụng CNTT cho công tác quản trị và điều hành Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được trình bày rõ tại phần 2 của đề án. Ở phần này, đề án đã chỉ rõ được tầm nhìn và mục tiêu phát triển, ứng dụng của CNTT tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đến năm 2020 trong đó nêu bật mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của đề án. Đề án cũng đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT của Tổng công ty và đưa ra những định hướng ứng dụng CNTT trong quản trị và điều hành tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Về giải pháp thực hiện, đề án đưa ra nhóm giải pháp thực hiện bao gồm: giải pháp tài chính; giải pháp triển khai; giải pháp tổ chức điều hành; giải pháp đánh giá, giám sát; giải pháp chính sách, quy chế; giải pháp nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực; học tập kinh nghiệm và kết hợp các nguồn lực.

Hệ thống trang thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại luôn được Tổng công ty chú trọng đầu tư

Phần nội dung lớn tiếp theo của đề án là Kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh việc nêu rõ mục tiêu của đề án ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp đến năm 2020 tại Tổng công ty cũng như danh sách các dự án, phần mềm ứng dụng CNTT bao gồm các hệ thống phục vụ điều hành bay; các hệ thống phục vụ công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp; đề án đã xác định rõ lộ trình, tiến độ, chi phí dự kiến và phương thức triển khai đề án.

Đề án ứng dụng CNTT cho công tác quản trị và điều hành Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2016-2020 có vai trò quan trong trong việc hoạch định và triển khai ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động nghiệp vụ nội bộ của Tổng công ty,  nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị Tổng công ty, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ do Tổng công ty cung cấp thông qua áp dụng những chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại, hiệu quả do đề án mang lại.

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)