Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 (02/09/2021)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Bộ GTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (22/04/2020)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 722/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Bộ GTVT ban hành kế hoạch về CCHC chính sách BHXH (08/04/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 72/QĐ/BGTVT ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bày BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC) chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT (09/10/2018)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (25/09/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017 về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT Công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (19/09/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2017 về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (14/07/2017)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 1842/QĐ-BGTVT, ngày 26/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (30/06/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT, ngày 01/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (09/06/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2017 công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (16/05/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2017 công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :