Ban hành Quyết định định kỳ đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thứ năm, 18/07/2019 10:37 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2019 "Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm theo các nội dung: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang thông tin điện tử/ cổng thông tin đỉện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin; Bảo đảm an toàn thông tin.

Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và theo từng nhóm tiêu chí được phân theo 4 mức tốt, khá, trung bình và yếu. Các mức đánh giá được xác định trên mức điểm đạt được của từng cơ quan, cụ thể: Mức tốt: là cơ quan có điểm đánh giá lón hơn hoặc bằng 0,8 mức điểm tối đa; Mức khá: là cơ quan có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,65 mức điểm tối đa và nhỏ hợn 0,8 mức điểm tối đa; Mức trung bình: là cơ quan có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,5 mức điểm tối đa và nhỏ hơn 0,65 mức điểm tối đa; Mức yếu: là cơ quan có điểm đánh giá nhỏ hơn 0,5 mức điểm tối đa.

Việc đánh giá này được áp dụng cho các Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ Giao thông vận tải theo nguyên tắc đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, phản ánh đứng tình hĩnh thực tế kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể của từng cơ quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 945/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)