Ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021

Thứ tư, 23/06/2021 10:23 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1124/QĐ-BGTVT "Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BNV ngày 28/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021.

Theo đó Kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BNV ngày 28/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”, nhằm huy động người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, đánh giá chính sách, quy định, hoạt động cải cách hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để thực hiện Kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ bố trí nguồn lực thực hiện các hiệm vụ do cơ quan mình chủ trì; chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan đầu mối của Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai, thực hiện; nhập, cập nhật, đăng tải cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của cơ quan, đơn vị lên hệ thống; thông tin, tuyên truyền về việc triển khai và kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch trong phạm vi ngành Giao thông vận tải tới người dân, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác có liên quan; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ có giải quyết thủ tục hành chính bố trí kinh phí để mua sắm thiết bị phục vụ triển khai hệ thống tại cơ quan từ nguồn kinh phí của cơ quan được ngân sách nhà nước cấp theo quy định.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối liên lạc với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch; tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả triển khai Quyết định gửi về Bộ Nội vụ; Văn phòng Bộ chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung về đo lường sự hài lòng, tổng hợp, báo cáo theo quy định; bố trí kinh phí để mua sắm thiết bị phục vụ triển khai hệ thống tại cơ quan Bộ từ nguồn kinh phí của cơ quan được ngân sách nhà nước cấp theo quy định; Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì về các nội dung liên quan công nghệ thông tin, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kết nối, nhập, cập nhật, đăng tải cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải lên hệ thống bảo đảm tiến độ quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2021.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)