Tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ GTVT

Thứ tư, 01/09/2021 07:46 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Văn bản số 9090/BGTVT-TCCB gửi các đơn vị thuộc yêu cầu tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải

Theo Bộ trưởng, ngày 24/6/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó Bộ Giao thông vận tải được đánh giá, tăng 06 bậc và tăng 5,40 điểm so với năm 2019. Đây là kết quả đáng khích lệ, điểm số này đã phản ánh sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong năm qua. Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác CCHC theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đối với các cơ quan tham mưu, Bộ trưởng yêu cầu:
- Vụ Tổ chức cán bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 120/2020/NĐCP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnvị sự nghiệp  ông lập và các quy định có liên quan.
- Vụ Kế hoạch – Đầu tư kịp thời tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư bảo đảm tiến độ.
- Vụ Tài chính tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý và đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình.
- Văn phòng Bộ Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao bảo đảm tiến độ và chất lượng; thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện; Tham mưu chỉ đạo các cơ quan đơn vị nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thành việc tích hợp, cung cấp và duy trì hoạt động của các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm theo kế hoạch; Tham mưu triển khai xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án CCHC. Cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch liên quan tới công tác CCHC của Bộ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Giao thông vận tải bảo đảm tiến độ và chất lượng; Xây dựng chương Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải; Thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 120/2020/NĐCP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; quy định sử dụng chữ ký số và phát hành 100% văn bản dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) và các quy định có liên quan. Kịp thời rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)