Ban hành Chương trình xây dựng đề án của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Thứ tư, 16/11/2022 14:11 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2022 về việc ban hành Chương trình xây dựng đề án của Bộ Giao thông vận tải năm 2023.

Theo nội dung Quyết định, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình đề án có trách nhiệm: Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo đề án, trình Thứ trưởng phụ trách phê duyệt trước khi xây dựng đề án (đối với các đề án chưa phê duyệt đề cương);  Bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, trình đề án theo chương trình được giao; Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách về tiến độ xây dựng, trình đề án, đồng thời gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu trình đề án có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng tình hình triển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt định kỳ theo quy định tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc theo thời hạn do Bộ trưởng quy định.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; hàng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng cơ quan, đơn vị. Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng. 

Vụ Tài chính có trách nhiệm tham mưu việc bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu, phù hợp quy định hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)