Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Thứ sáu, 25/11/2022 15:45 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2022 "Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng"

Theo đó, Kế hoạch  thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Bộ Giao  thông vận tải tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ chính như sau: 
1. Thực hiện cung cấp thông tin, bảo đảm kết nối, chia sẻ, quản lý, giám sát thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 
2. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. 
3. Phân công, bồi dưỡng nhân  lực  thực hiện hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trên môi trường mạng: nhân lực biên tập cổng thông tin điện tử, nhân lực quản trị kỹ thuật. 
4. Triển khai các phương án bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng cho các kênh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. 
5. Bố trí kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động  triển khai  thực hiện Kế hoạch này  theo nhiệm vụ được phân công bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì theo  dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của Bộ Giao thông vận tải gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được chủ trì bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí để duy trì, phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực  tuyến; xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí.

Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch  - Đầu  tư tham mưu bố trí kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện Kế hoạch.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)