• 15/2017/TT-BGTVT 15/05/2017 Thông tư 15/2017/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT
  • 14/2017/TT-BGTVT 10/05/2017 Thông tư 14/2017/TT-BGTVT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
  • 13/2017/TT-BGTVT 28/04/2017 Thông tư 13/2017/TT-BGTVT Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
  • 12/2017/TT-BGTVT 15/04/2017 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Khách online:728
Lượt truy cập: 63300682