Mời tham gia góp ý xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/11/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/01/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2019, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Thông tư 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT. 

Bộ GTVT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp đối với dự thảo thông tư nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng GTVT, địa chỉ email: hoalx@mt.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị.

Toàn văn dự thảo Thông tư xem Tại đây!