Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/12/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/01/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Theo đó, thực hiện Văn bản số 10315/BGTVT-PC ngày 30/10/2019 của Bộ GTVT về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Bộ GTVT đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây.