Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường thủy

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/01/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2019, trong đó có việc xây dựng Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường thủy, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức xây dựng và có Tờ trình số 2305/TTr-CĐTNĐ ngày 23/12/2019 về Dự thảo Thông tư trên.

Ngày 08/01/2019, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 251/BGTVT-TCCB đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường thủy. Ngày 15/01/2020, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã bổ sung một số tài liệu theo yêu cầu.

Căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1545/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Thông tư trên, gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 22/01/2020 để tổng hợp.

Toàn văn dự thảo Thông tư xem Tại đây!