• Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

  • Nhiệm kỳ:2017 - nay

Tiểu sử:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể