Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước SCTW78/2010”

Thứ sáu, 10/06/2016 07:37 GMT+7
Ngày 7/6/2016, để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước SCTW78/2010”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký văn bản số 6409/BGTVT-TCCB yêu các cơ quan, đơn vị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Trong đó các kết quả đánh giá phải gắn với mục tiêu Đề án và nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách (nếu có) để sửa đổi, bổ sung các quy định về đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ trực ca cho thuyền viên của Việt Nam trên cơ sở những quy địnhc ủa Công ước STCW 78/2010, đảm bảo mục tiêu của đề án.Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT trước ngày 20/6/2016.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1895
Lượt truy cập: 108657817