Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội 5 năm 2021-2025 

Chủ nhật, 17/10/2021 23:24
Ngày 15/10/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký Quyết định số 1802/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội 5 năm 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chương trình hành động của Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phát huy tối đa nội lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành GTVT theo hướng hiện đại, giao thông thông suốt, thuận tiện; kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, kết nối các phương thức vận tải hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số; phát triển các phương tiện GTVT hiện đại, đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với các thỏa thuận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT; giải quyết triệt để các điểm nghẽn giao thông, điểm đen an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; hoàn thiện tổ chức, bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đề cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh; quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức ngành GTVT, khơi gợi lòng yêu nghề, yêu đời, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành giai đoạn 2021-2026 đạt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành GTVT triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển ngành GTVT giai đoạn 2021-2025 thành các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này. 

Chương trình hành động của Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện trong toàn Ngành và trên cả 5 lĩnh vực đường bộ, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không. Toàn văn Quyết định số 1802/QĐ-BGTVT  và Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12567
Lượt truy cập: 130.820.977