Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ GTVT năm 2022

Thứ tư, 29/06/2022 16:38
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 823/QĐ-BGTVT "sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022"

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022.
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3 mục IV của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022 như sau:
“1. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải:
a) Chuẩn bị cơ sở vật chất; bố trí sắp xếp đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.
b) Chủ động rà soát, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực tế.
c) Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với nội dung Kế hoạch này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; gửi Bộ Giao thông vận tải để theo dõi.
d) Giao Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do trường chủ trì thực hiện, gồm: (1) Xây dựng, trình Bộ ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT; (2) đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ do Trường thực hiện theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu và phù hợp với đặc thù đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp.
Bộ GTVT cũng giao Tổng cục, các Cục lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức của đơn vị dự kiến cử đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (không do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải thực hiện) theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

Giao Văn phòng Bộ lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức của khối Cơ quan Bộ dự kiến cử đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (không do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải thực hiện) theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15161
Lượt truy cập: 145.693.840