Ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Thứ năm, 01/12/2022 13:57
Ngày 30/11/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số: 1579/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 173/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2022 ban hành kèm theo Chương trình hành động của Bộ GTVT với mục tiêu chung của toàn ngành GTVT là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối với hệ thống đường địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi tắt cơ quan, đơn vị) và phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11115
Lượt truy cập: 155.084.388