• 14/2014/TT-BGTVT(09/23/2014) Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
  • 07/VBHN-BGTVT(09/23/2014) Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
  • 05/VBHN-BGTVT(09/23/2014) Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
  • 57/2013/TT-BGTVT(09/23/2014) Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Inauguration Ceremory for the Ha Noi - Hai Phong expressway project