Document number: 14/2014/TT-BGTVT
Active Valid
Sign number 14/2014/TT-BGTVT
Document name
Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Published Date 09/23/2014
Document Type Thông tư
Inauguration Ceremory for the Ha Noi - Hai Phong expressway project