Document number: 57/2013/TT-BGTVT
Active Valid
Sign number 57/2013/TT-BGTVT
Document name
Quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Published Date 09/23/2014
Document Type Thông tư
Inauguration Ceremory for the Ha Noi - Hai Phong expressway project