Tên đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức vận tải container liên hợp đường biển, đường sắt, đường thuỷ nội địa cho các cảng biển chính ở VN
Thời gian bắt đầu 01/09/2009
Thời gian kết thúc 11/09/2010
Tổng kinh phí (tr VND) 600
Mục tiêu nội dung
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức vận tải container liên hợp đường biển, đường sắt, đường thuỷ nội địa cho các cảng biển chính ở VN
Quay lại

5 đề tài gần đây :

Tên đề tài Năm Đơn vị chủ trì Khối đề tài
2009 Bộ giao thông vận tải Hàng Hải
2009 Bộ giao thông vận tải Đường thủy
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ