Tên đề tài Nghiên cứu chế độ nhiệt phục vụ cho tính toán thiết kế kết cấu mặt đường bêtông nhựa trong điều kiện Việt nam
Thời gian bắt đầu 01/09/2009
Thời gian kết thúc 11/09/2010
Tổng kinh phí (tr VND) 600
Mục tiêu nội dung

Nghiên cứu chế độ nhiệt phục vụ cho tính toán thiết kế kết cấu mặt đường bêtông nhựa trong điều kiện Việt nam

Quay lại

5 đề tài gần đây :

Tên đề tài Năm Đơn vị chủ trì Khối đề tài
2009 Bộ giao thông vận tải Hàng Hải
2009 Bộ giao thông vận tải Đường thủy
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ