Tên đề tài Nghiên cứu phát triển đầu mối vận tải khu vực phía Bắc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển.
Thời gian bắt đầu 01/09/2009
Thời gian kết thúc 11/09/2010
Tổng kinh phí (tr VND) 600
Mục tiêu nội dung

Nghiên cứu phát triển đầu mối vận tải khu vực phía Bắc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển.

Quay lại

5 đề tài gần đây :

Tên đề tài Năm Đơn vị chủ trì Khối đề tài
2009 Bộ giao thông vận tải Hàng Hải
2009 Bộ giao thông vận tải Đường thủy
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ
2009 Bộ giao thông vận tải Đường bộ