Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải

Thứ ba, 02/04/2019 09:28 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 497/QĐ-BGTVT "Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Bộ GTVT quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Trưởng ban. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông là Phó trưởng ban. 

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Bộ Giao thông vận tải; Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải; Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp của ngành giao thông vận tải về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Bộ GTVT yêu cầu  căn cứ Quyết định này, Tổng cục và các Cục thuộc Bộ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của đơn vị mình trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng do Người đứng đầu đơn vị làm Trưởng ban.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1986/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)