Ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ hai, 09/03/2015 10:06 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 693 /QĐ- BGTVT "Ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, Bộ giao nhiệm vụ cho các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản; Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng.

Bộ cũng yêu cầu Vụ Pháp chế đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây.

DT
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)