Phát động thi đua trong CBCCVC, người lao động ngành GTVT giai đoạn 2020-2025

Thứ ba, 20/10/2020 09:02 GMT+7

Ngày 19/10/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải giai đoạn 2020-2025

Các tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT trong các phong trào thi đua

Phát huy những kết quả đạt được trong 05 năm qua trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Giao thông vận tải, Bộ GTVT phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) toàn ngành tổ chức các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Chủ đề thi đua chung của toàn ngành là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả” và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đơn vị cần gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, CCVC-NLĐ tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành, của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua có tính thiết thực, hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành Giao thông vận tải trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đồng thời gắn với việc thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương “Người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC-NLĐ ngành Giao thông vận tải phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa công sở, doanh nghiệp và xã hội văn minh. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu cán bộ, CCVC-NLĐ ngành GTVT phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo đã được thử thách, tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến cứu quốc để vượt qua mọi khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT phát động, đó là: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hưởng ứng cuộc vận động các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào do ngành Giao thông vận tải phát động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; hưởng ứng chương trình “Thập kỷ vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020”; chủ trương “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào ủng hộ Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, xây dựng lẽ sống nhân văn giầu lòng nhân ái với truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, tích cực tham gia có trách nhiệm và tự giác giúp đỡ người lao động và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Từ các mục tiêu chung và nội dung thi đua cụ thể trên, Bộ GTVT đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành GTVT phối hợp chặt chẽ vói tổ chức Công đoàn xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng chuyên ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để phát động thi đua theo năm, theo đợt.

Mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo tính thiết thực, công bằng và minh bạch, tránh bệnh thành tích trong khen thưởng.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, Bộ GTVT kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải ra sức thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy nhiều sáng kiến, lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của Ngành, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; giữ vững và phát huy truyền thống "Dũng cảm - Thông minh - Sáng tạo", tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trong giai đoạn mới và viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)