Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ hai, 23/11/2020 09:08 GMT+7
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12; khoản 4 Điều 13; sửa đổi tên Điều 17 và sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 17; sửa đổi tên Điều 18 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, khoản 3 , khoản 4 Điều 18; sửa đổi tên Điều 20 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 18; sửa đổi, bổ sung Điều 26….của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2021; bãi bỏ Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; bãi bỏ Điều 50 Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)