Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng

Thứ ba, 01/09/2020 09:24 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng (từ Km0+000 đến Km12+500).

Theo đó, Bộ GTVT phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng (từ Km0+000 đến Km12+500) của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Chủ dự án) thực hiện tại các xã Vĩnh An, Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên và xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Bộ GTVT yêu cầu Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Bộ GTVT giao Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020. 

Vụ Môi trường

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)