Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng (01/09/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Mặc Cần Dưng (từ Km0+000 đến Km12+500).