Triển khai các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 19/02/2016
Bộ GTVT có Công văn số 1635/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Theo đó, ngày 21/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT, số 65/2015/TT-BTNMT, số 66/2015/TT-BTNMTsố 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy định các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau:

- QCVN 03-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 08-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- QCVN 10-MT:2015-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Các Thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định.