Cơ chế của Cộng đồng châu Âu về kiểm soát, báo cáo và kiểm tra xác nhận khí thải CO2 từ tàu biển

Ngày 25/02/2016
Quy định số 2015/757 (Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council) của Hội đồng Nghị viện châu Âu về về kiểm soát, báo cáo và kiểm tra xác nhận khí thải CO2 từ tàu biển đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Mục tiêu chính của Quy định này là thiết lập hệ thống về kiểm soát, báo cáo và kiểm tra xác nhận khí thải dioxit các-bon (European Union Mechanism - MRV) từ tàu trong phạm vi giai đoạn một của kế hoạch nhiều giai đoạn về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Ước tính, một năm, ngành Vận tải tàu biển đốt 300 triệu tấn dầu nặng
để vận hành, sinh ra khối lượng lớn khí carbon đen

Quy định này áp dụng cho tàu có trọng tải trên 500 GT trở lên có phát thải khí CO2 trong hành trình từ cảng đi trước đó tới cảng đến của chúng trong phạm vi chủ quyền của một quốc gia thành viên EU và từ cảng đi thuộc chủ quyền của một quốc gia thành viên EU đến cảng tiếp theo, cũng nhưng giữa các cảng thuộc phạm vi chủ quyền của một quốc gia thành viên EU.

Quy định này không áp dụng đối với các tàu:

– Tàu quân sự (warships),

– Tàu phục vụ hải quân (naval auxiliaries),

– Tàu đánh bắt hoặc chế biến cá (fish-catching or fish-processing ships),

– Tàu gỗ dân gian (wooden ships of a primitive build),

– Tàu không tự hành bằng máy (ships not propelled by mechanical means),

– Tàu của chính phủ dùng vào mục đích phi thương mại (government ships used for non-commercial purposes).

Quy định yêu cầu:

1. Từ ngày 31/8/2017, chủ tàu, tổ chức hoặc cá nhân khác được cho là có trách nhiệm khai thác tàu theo yêu cầu của chủ tàu, phải có trách nhiệm đệ trình để kiểm tra bản kế hoạch kiểm soát khí thải CO2 của mỗi tàu của mình, chỉ rõ một trong bốn biện pháp sau đây được áp dụng: a) sử dụng phiếu xuất dầu nhiên liệu (use of bunker fuel delivery notes), b) kiểm soát két chứa dầu nhiên liệu trên tàu (bunker fuel tank monitoring on board), c) sử dụng đồng hồ đo dòng chảy các quá trình đốt nhiên liệu (use of flow meters for applicable combustion processes), hoặc d) các biện pháp đo trực tiếp khí thải CO2 (direct CO2 emissions measurements), để kiểm soát và báo cáo khí thải CO2 và các thông tin quan trọng khác về giảm thiểu khí thải từ tàu.

2. Từ ngày 1/1/2018, chủ tàu, tổ chức hoặc cá nhân khác được cho là có trách nhiệm khai thác tàu theo yêu cầu của chủ tàu, đang dùng kế hoạch kiểm soát khí thải CO2, phải có trách nhiệm kiểm soát khí thải CO2 cho mỗi tàu trên cơ sở cho mỗi chuyến đi và hàng năm bằng cách áp dụng phương pháp thích hợp để xác định lượng khí thải CO2 và bằng tính toán lượng khí thải CO2.

3. Từ năm 2019, vào ngày 30/4 hàng năm, chủ tàu, tổ chức hoặc cá nhân khác được cho là có trách nhiệm khai thác tàu theo yêu cầu của chủ tàu, phải có trách nhiệm đệ trình cho EC và cho nhà chức trách của quốc gia tàu mang cờ liên quan, một bản báo cáo về khí thải CO2 và các thông tin liên quan khác mà đã được kiểm tra xác nhận, cho toàn bộ giai đoạn phải báo cáo cho mỗi tàu thuộc trách nhiệm của mình.