Những quy định mới về lắp đặt và vận hành hệ thống khí trơ trên tàu chở dầu

Ngày 28/02/2016
Từ ngày 1/1/2016 trở đi, tàu chở hóa chất được đóng (hoặc có ky đặt) chở hàng dễ cháy như nêu trong danh sách ghi tại Chương 17 và 18 của Luật IBC Code, sẽ phải được lắp đặt hệ thống khí trơ cố định, dù rằng kích cỡ két chứa hàng và năng lực thiết bị vệ sinh két như thế nào.

Những thay đổi cơ bản là:

Hệ thống khí trơ cố định phải được lắp đặt cho tàu chở dầu (tankers) có trọng tải (DWT) từ 8.000 tấn trở lên được đóng vào hoặc sau ngay 1/1/2016. Quy định này trước đây chỉ áp dụng cho tàu chở dầu có trọng tải từ 20.000 tấn trở lên.

Tàu chở dầu 8.000 tấn trở lên, chở hàng có điểm chớp cháy thấp và được đóng hoặc có ky đặt từ ngày 1/1/2016, phải được lắp đặt hệ thống khí trơ cố định phù hợp với yêu cầu của Chương 15 – Luật FSS Code, (hoặc một hệ thống tương đương được Chính quyền tàu mang cờ chấp nhận).

Điều khoản hiện có trong Quy định II-2/4.5.5.2 của SOLAS về miễn trừ yêu cầu đối với hệ thống khí trơ cố định vẫn áp dụng đối với tất cả các tàu chở khí; Nhưng đối với tàu chở hóa chất thì nay chỉ áp dụng đối với tàu được đóng trước 1/1/2016. Điều này có nghĩa là tàu chở hóa chất được đóng (hoặc có ky đặt) vào ngày 1/1/2016 trở đi, chở hàng dễ chát như nêu trong danh sách ghi tại Chương 17 và 18 của Luật IBC Code, sẽ phải được lắp đặt hệ thống khí trơ cố định, dù rằng kích cỡ két chứa hàng và năng lực thiết bị vệ sinh két như thế nào.

Các yêu cầu về vận hành đối với tàu chở hóa chất:

Quy định mới II-2/16.3.3 của SOLAS giải thích rõ các yêu cầu về hoạt động/vận hành của hệ thống khí trơ và tần suất nạp khí trơ vào két hàng.

Quy định này cho phép tàu chở hóa chất lựa chọn bắt đầu nạp khí trơ vào két hàng sau khi két đã được bơm hàng, nhưng trước khi bắt đầu bơm xả hàng và chỉ khi sử dụng khí nito làm khí trơ. Trong trường hợp này, trơ hóa bằng nito phải được duy trì liên tục cho đến khi két hàng được làm sạch và không còn bất kỳ khí hơi dễ cháy nào trước khi khí này được điền đầy vào.

Sự thay đổi của Luật IBC giải thích rõ quy trình vận hành đối với tàu chở hóa chất mới và hiện có.

Đối với tàu chở hóa chất dùng để chở sản phẩm có chứa chất ức chế ôxy độc lập (oxygen-dependent inhibitors).

Các nhà khai thác tàu mà tàu đó buộc phải trơ hóa két hàng và chở sản phẩm có chứa chất ức chế ôxy độc lập, phải lưu ý những yêu cầu nêu tại Chương 15.13.5 của Luật IBC Code sau đây:

“Không được tiến hành nạp khí trơ trước khi bơm xếp hàng hoặc trong hành trình tàu, nhưng phải tiến hành nạp khí trơ trước khi bắt đầu bơm dỡ hàng”.

Phải tuân thủ các thông tư MSC.1/Circ.1501 và MSC-MEPC.5/Circ.10 của IMO cùng với yêu cầu nêu trên.