Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý

Thứ năm, 12/10/2017 14:13 GMT+7
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trựởng Bộ GTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2017.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2015/TT- BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý cáe nhiêm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý:

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau: “a) Đối với những nhiệm vụ môi trường mà sản phẩm được ban hành dưới hình thức các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoặc được ứng dụng, triển khai trong hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể như: tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; đăng bài viết trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; họp Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường; lập báo cáo công tác bảọ vệ môi trường hàng năm, Vụ Môi trường căn cứ nội dung thực hiện để lấy thêm ý kiến của các chuyên gia từ các cơ quan, đơn vị và thực hiện thẩm định;”.

Sửa đổi tiêu đề khoản 1 Điều 9: “Căn cứ lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách”.

Sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 2 Điều 9: “a) Căn cứ khoản 1 Điều 9 lập danh mục nhiệm vụ môi trường năm kế hoạch theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; b) Rà soát, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán các nhiệm vụ môi trường năm kế họạch tại điểm a khoản 2 Điều 9 trước ngày 31 tháng 12 theo Mấu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;”.

Sửa đổi, bề sung khoản 3 Điều 9: “3. Trách nhiệm của Vụ Tài chính căn cứ danh mục nhiệm vụ môi trường và Quyết định phê duyệt thuyết minh, đề cương, dự toán các nhiệm vụ môi trường nêu tại điểm a và b khỏan 2 Điều 9, dự thảo quyết định giao dự toán ngân sách cho cơ quan chủ trì trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;”.

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 13: “b) 01 (một) bộ phiếu đánh giá, ý kiến nhận xét của các thành viện Hội đồng biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và báo cáo tiếp thu giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ đối với kết luận của Hội  đồng nghiệm thu cấp cơ sở (bản sao);

Thay thế Phụ lục 3, 5, 6, 7, 10 của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 8/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT tương ứng với Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Bãi bỏ khoản 5 Điều 9, Điều 17 của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

X.N

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)