Thứ bảy, ngày 25/03/2023

Thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2023 (09/02/2023)

Ngày 7/2/2023, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 1033/BGTVT-KHĐT về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2023.

Thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2022 (16/02/2022)

Ngày 15/2/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 1377/BGTVT-KHĐT về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2022.

Thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2021 (22/01/2021)

Ngày 19/1/2021, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 494/BGTVT-KHĐT về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2021.

Phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 thuộc trách nhiệm của Vụ Môi trường (26/05/2020)

Thực hiện Văn bản số 1878/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020, ngày 20/5/2020, Vụ Môi trường có Văn bản số 299/MT về việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 thuộc trách nhiệm của Vụ.

Thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 (10/03/2020)

Ngày 4/3/2020, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 1878/BGTVT-KHĐT về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :