Thứ bảy, ngày 15/08/2020

Phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 thuộc trách nhiệm của Vụ Môi trường (26/05/2020)

Thực hiện Văn bản số 1878/BGTVT-KHĐT ngày 04/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020, ngày 20/5/2020, Vụ Môi trường có Văn bản số 299/MT về việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 thuộc trách nhiệm của Vụ.

Thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 (10/03/2020)

Ngày 4/3/2020, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 1878/BGTVT-KHĐT về việc thông báo Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :