Thứ năm, 21/02/2019 13:40

Bộ GTVT vừa có Công văn số 1383/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đối với việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Bộ GTVT đã nhận được Văn bản số 1191/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề này, Bộ GTVT xin thông tin làm rõ như sau:

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tương Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 349/VPCP-CN ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó đề nghị các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến đối với dự thảo Nghị định gửi Bộ GTVT trước ngày 20/01/2018 để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/01/2018 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 1498/VPCP-CN ngày 09/02/2018 của Văn phòng Chính phủ; tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP ngày 19/4/2018. Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện Thông báo số 242/TB- VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 31/7/2018, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 8354/TTr-BGTVT trình dự thảo Nghị định gửi kèm theo Hồ sơ trình gồm: dự thảo Nghị định; Báo cáo số 8355/BC- BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ GTVT báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định; Báo cáo số 8356/BC-BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ GTVT báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; báo cáo tổng hợp, Bảng tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội và cơ quan hữu quan liên quan; các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; một số văn bản khác có liên quan. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ trình dự thảo Nghị định trên cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải; đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng chính phủ đã định hướng xem xét tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018. Trong đó các nội dung kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đã góp ý tại Văn bản số 07/HHTX.18 ngày 7/8/2018, Văn bản số 01/HHTX.19 ngày 03/01/2019 cũng đã được Bộ GTVT nghiêm túc nghiên cứu để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định trong quá trình thực hiện tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ.

Ngày 30/01/2019, Bộ GTVT đã có Văn bản số 1077/BGTVT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó các nội dung góp ý tại Văn bản số 02/HHTX-2019 đã được Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu, đồng thời rà soát quy định của các Luật liên quan để sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại dự thảo Nghị định cho phù hợp quy định hiện hành để đảm bảo hợp hiến, hợp pháp.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nằng và thành phố Hồ Chí Minh; xin thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo yêu cầu của Văn bản số 1191/VPCP-ĐMDN./. 
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)